·        Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Παρεμβάσεις

·        Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό στρατηγικό στοιχείο για την ανάπτυξη

·        Αναζήτηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών

·        Αποτελεσματική Διαχείριση Αλλαγής

·        Το ΕΚΤ ως κομβικό σημείο στην οικολογία της γνώσης

·        Πολιτική βασισμένη σε στοιχεία

·        Διαφάνεια, Ανοικτότητα, Συλλογικότητα, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Μετρήσιμα Αποτελέσματα

1.1 Στόχευση

Από το 1997, οπότε και ανέλαβα την ευθύνη της διοίκησης του Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΕΚΤ, έως και σήμερα, από τη θέση της Διευθύντριας, βασικό καθήκον μου είναι να διασφαλίσω τους όρους ανάπτυξης του οργανισμού, σύμφωνα με το όραμά και τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης.

Η κατανόηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΚΤ και του ιδιαίτερου ρόλου που διαδραματίζει στην οικολογία της γνώσης, μου επέτρεψαν να συμβάλλω στη διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης ικανής να καταστήσει το ΕΚΤ πρωτοπόρο στο χώρο του.

Οδοδείκτες στην πορεία αυτή ήταν πάντοτε:

·        η τοποθέτηση της ενίσχυσης και βελτίωσης του ανθρωπίνου δυναμικού στο κέντρο όλων των αναπτυξιακών  προσπαθειών,

·        η διαρκής προσπάθεια για την ανάπτυξη μηχανισμών αποτύπωσης, διαχείρισης και επέκτασης της γνώσης που παράγεται και διακινείται τόσο στον ίδιο τον οργανισμό, όσο και στο περιβάλλον αυτού, και

·        η εξαγωγή γνώσης που παράγεται εντός του οργανισμού σε υπηρεσίες που διατίθενται κι έξω από αυτόν.

Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τη συνύπαρξη και συλλειτουργία του ΕΚΤ με τα ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, θεώρησα εξαρχής σκόπιμη την ενεργή συνεισφορά του ΕΚΤ στην τεκμηριωτική και πληροφοριακή τους ωρίμανση. Κατά αυτόν τον τρόπο και με συστηματική συνεργασία, έγινε δυνατή η σταδιακή τους μετάβαση στο χώρο της ψηφιακής επιστήμης και έρευνας, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου τους, τόσο στο ειδικό όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε  για την πραγμάτωση των στόχων του ΕΚΤ, ήταν η πραγματοποίηση σειράς βημάτων που καταλήγουν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση. Κι αυτό, διότι η έννοια της ολοκληρωμένης παρέμβασης περιλαμβάνει ενότητες ενεργειών που έχουν αυτοτέλεια, επιτρέποντας τον προσδιορισμό επιμέρους στόχων και χρόνων υλοποίησης, αλλά συνδέονται οργανικά μεταξύ τους, καταλήγοντας στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.

Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο ΕΚΤ, απαρτίζονται από τα ακόλουθα δομικά στοιχεία:

(α) Σύνδεση με βασικούς στρατηγικούς στόχους και πολιτικές: Η ολοκληρωμένη παρέμβαση συνδέεται με τις κεντρικές στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού και συνεισφέρει με σαφή τρόπο στην υλοποίηση των στόχων του.

(β) Χρηματοδότηση: Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση προέρχεται από κάποιο έργο με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, αποτελεί απαίτηση η διασφάλιση της βιωσιμότητα της παρέμβασης μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.

(γ) Ανθρώπινοι πόροι: Ποιοι άνθρωποι, πόσοι και με ποια προσόντα είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση μιας παρέμβασης.

(δ) Διαχείριση, διαδικασίες, οργάνωση: Καθορίζονται με ακρίβεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη παρέμβαση και προσδιορίζεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους.

(ε) Υποδομές: Σταθερή συνιστώσα των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αποτελεί η ύπαρξη τεχνολογικών υποδομών, τόσο σε επίπεδο συστημάτων όσο και εφαρμογών. Επιπλέον, καθώς οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξελίσσονται, δημιουργείται η ανάγκη οι υποδομές να επιτρέπουν την παροχή υποστήριξης σε ένα διαρκώς κλιμακούμενο κοινό.

(στ) Θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο: Οι όροι και συνθήκες για την υλοποίηση μιας παρέμβασης καθορίζονται από το οικείο θεσμικό πλαίσιο, αλλά εξειδικεύονται με μια σειρά από συμβατικά κείμενα μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών για τη ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων.

(ζ) Οικοσύστημα: Το πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων που αναπτύσσονται για την υλοποίηση μιας παρέμβασης, αποτελεί αντανάκλαση του ευρύτερου δικτύου οργανισμών και φυσικών προσώπων, η ουσιαστική συμβολή των οποίων κάνουν την παρέμβαση επιτυχημένη.

(η) Υποστήριξη και εκπαίδευση: Η υποστήριξη και εκπαίδευση των φορέων που συμμετέχουν σε μια παρέμβαση επιτρέπουν τη συμπλήρωση των σχέσεων που δημιουργούνται από την υπογραφή των σχετικών πλαισίων συνεργασίας και την παροχή των κύριων υπηρεσιών. Μέσα από τις δράσεις αυτές δημιουργείται η κατάλληλη κουλτούρα για τη βιώσιμη υλοποίηση των παρεμβάσεων.

(θ) Μολονότι μία ολοκληρωμένη παρέμβαση εντάσσεται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού, έχει κάποια μορφή αυτοτέλειας, υπό την έννοια ότι συνιστά αυτοτελή μορφή δράσης, τα όρια της οποίας μπορούν να προσδιοριστούν και η επιτυχία της ή όχι να αξιολογηθεί.

Με εργαλείο, πάντοτε, αυτόν τον μηχανισμό υλοποίησης, ο σχεδιασμός της αναπτυξιακής στρατηγικής του οργανισμού συναρτήθηκε στενά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις διεθνείς τάσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. Η αναπτυξιακή πορεία του ΕΚΤ προσανατολίστηκε, την τελευταία 15ετία, στους εξής άξονες δράσης:

(α) Τεκμηρίωση

Ο τομέας της τεκμηρίωσης αποτελεί κεντρικό άξονα δραστηριοποίησης του ΕΚΤ και η πορεία ανάπτυξής του αντικατοπτρίζει την ωρίμανση του ίδιου του οργανισμού. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε στον τομέα αυτό εμφανίζει μια σαφή εξελικτική πορεία από την τεκμηρίωση εκδόσεων και την παροχή βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών στην προτυποποίηση της διαδικασίας τεκμηρίωσης και την τεκμηρίωση της ερευνητικής δραστηριότητας, στο σύνολο της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.

(β) Περιεχόμενο

Η ενίσχυση και υποστήριξη της ροής πληροφορίας αποτελεί τον πλέον σημαντικό πυλώνα των δράσεων του ΕΚΤ και ουσιαστικά καθορίζει την τοποθέτησή του μέσα στο σχετικό οικοσύστημα.

Το ΕΚΤ, λειτουργώντας εντός του θεσμικού του ρόλου, έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια και καθίσταται φορέας τεκμηρίωσης, διαχείρισης και διάθεσης γνώσης με ορατά, μετρήσιμα αποτελέσματα.

(γ) Μετρικά

Η έκδοση δεικτών που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της διεθνούς συζήτησης, καθώς αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία.

Συμμετέχοντας στις πλέον σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε σχέση με την αποτύπωση και αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καταρτίσαμε στρατηγικές για την συνεισφορά του ΕΚΤ στην εξαγωγή επίσημων και αξιόπιστων στατιστικών, οι οποίες επιτρέπουν τη σύγκριση ή το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών.

(δ) e-Υποδομές

Η υλοποίηση τεκμηριωτικών δράσεων στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας προϋποθέτει την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών. Οι υποδομές αυτές, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη για την παραγωγή, τεκμηρίωση, απόθεση, διάθεση και επανάχρηση έγκριτου επιστημονικού και ερευνητικού περιεχομένου και δεδομένων.

 (ε) Οικοσύστημα

Η καλλιέργεια και επέκταση της οικολογίας της γνώσης που το ΕΚΤ αναπτύσσει απαιτεί τη δημιουργία διμερών και πολυμερών πλαισίων συνεργασίας ως βασικών θεσμικών εργαλείων για την εμβάθυνση και εμπέδωση της λειτουργίας του. Τα πλαίσια αυτά αποσαφηνίζουν τους ρόλους των κόμβων της οικολογίας της γνώσης στην Ελλάδα και επιτρέπουν τη δημιουργία πιο άμεσων, λειτουργικών και ευέλικτων σχέσεων μεταξύ τους.

1.2 Πόροι

1.2.1 Χρηματοδότηση

Η αναζήτηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών αποτέλεσε βασικό πυλώνα ως προς τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης και βιωσιμότητας κάθε νέας δράσης. Δεδομένης της αδυναμίας του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΚΤ να καλύψει την αναπτυξιακή του πορεία, η αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων υπήρξε πάντα βασική αρμοδιότητα και ευθύνη.

Η στρατηγική υλοποίησης έργων που καθιερώθηκε και αποτελεί μέρος των πιστοποιημένων διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας του ΕΚΤ, αναγνωρίζει ότι τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται είναι εντός του θεσμικού πλαισίου του φορέα, ο στόχος τους είναι σαφής ως προς την κατανόηση από το εκάστοτε στελεχιακό δυναμικό του που καλείται να συμμετέχει ενεργά στην υλοποίησή τους και από τις ομάδες χρηστών στους οποίους απευθύνεται. Πάντοτε σε συμπόρευση με τη διεθνή πραγματικότητα, ακόμη και στην πρώτη χρονικά περίοδο, που υπήρχε σημαντική απόκλιση, με ερμηνεία και προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών και αναγνώριση και υιοθέτηση των καλών πρακτικών.

Από το 1997 έως και σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 75 αναπτυξιακά έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με συνολικό προϋπολογισμό ο οποίος ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ, τα οποία δημιούργησαν κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση 40 νέες θέσεις εργασίας επιστημονικού προσωπικού με υψηλή εξειδίκευση.

 

 

1.2.2 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αντιμετωπίσθηκε ως βασικός στρατηγικός πόρος στη σχεδίαση των έργων για την ανάπτυξη,  βελτίωση και ισχυροποίηση της θέσης του φορέα. Η επιλογή συνεργατών με αυξημένα τυπικά προσόντα, η διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων και, κυρίως, η διαμόρφωση μια κοινής κουλτούρας και οπτικής για την πορεία του οργανισμού αποτέλεσε πρωταρχικό μέλημα και λειτούργησε καταλυτικά στην ανάπτυξη του ΕΚΤ.

Κατά το διάστημα που υπηρετώ στο ΕΚΤ, έχω υποστηρίξει με κάθε πρόσφορο μέσο τη συνεργασία και διάδραση του μονίμου προσωπικού του με ένα εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων, ως βασικό εργαλείο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού και της μεταφοράς τεχνογνωσίας στον φορέα. Ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες έχουν συνεργαστεί με το ΕΚΤ, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Η υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού στο διάστημα των τελευταίων 17 ετών είναι χαρακτηριστική της στρατηγικής στροφής του οργανισμού προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο αριθμός των συνεργατών που διαθέτουν διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αυξήθηκε σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με το ίδιο το παρεχόμενο από τις υπηρεσίες του ΕΚΤ περιεχόμενο.

 

 

 

Μέσα από την παροχή εργαλείων και υποδομών διαχείρισης γνώσης, συστηματοποιήθηκε η καταγραφή και αξιοποίηση της γνώσης, ρητής και άρρητης, που δημιουργείται τόσο από το τακτικό προσωπικό, όσο και από τους συνεργάτες και εμπειρογνώμονες του ΕΚΤ. Πρέπει να σημειωθεί ότι από το 1997 μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί πάνω από 40 μελέτες για την εσωτερική οργάνωση και την ενίσχυση της εξωστρεφούς λειτουργίας του ΕΚΤ.

Η συνεργασία για την υποστήριξη σημαντικής αξίας στόχων, με καταξιωμένες ελληνικές ερευνητικές ομάδες από τα Πανεπιστήμια στη διάρκεια των χρόνων αυτών, έδωσε πέρα από το πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης τεχνογνωσίας αιχμής, την πολυτέλεια της ανάπτυξης ισχυρών δεσμών συνεργασίας που διατηρούνται και αξιοποιούνται μέχρι σήμερα.

 

 

1.3 Υποδομές

Τεχνολογία - Εκπαίδευση & Υποστήριξη - Νομικά

Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα, υποστηρίχθηκαν πλήρως από εσωτερικά αναπτυσσόμενες εφαρμογές.

Αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητά τους, τόσο για την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού όσο και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δόθηκε έμφαση σε δύο κατηγορίες μεταβάσεων:

(Ι) Σε μία πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από κλειστές εμπορικές τεχνολογίες παρεχόμενες από τρίτους σε ανοικτές που αναπτύσσονται, κυρίως, από την παγκόσμια κοινότητα των οργανισμών στις οποίες και το ΕΚΤ ανήκει. Αναπτύχθηκαν κρίσιμες για το ΕΚΤ υποδομές και λογισμικό, εξαλείφοντας τις εξαρτήσεις, εισάγοντας το ΕΚΤ στις κοινότητες του ανοικτού λογισμικού και δημιουργώντας συγκριτικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό.

(ΙΙ) Σε μία δεύτερη φάση, πραγματοποιείται η μετάβαση από φυσικές υποδομές σε τεχνολογίες νέφους, που επέτρεψαν την κλιμάκωση των υπηρεσιών του ΕΚΤ με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στις υποδομές μακροχρόνιας διατήρησης και ασφαλούς διαφύλαξης ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Τέλος, προκειμένου να καταστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ουσιαστικά διαθέσιμες σε τρίτους φορείς, ήταν απαραίτητο, αφενός, να δημιουργηθούν οι βασικοί εκείνοι πόροι, όπως οδηγοί και υλικό αναφοράς, ώστε να αξιοποιηθούν από τους φορείς και, αφετέρου, να προσφέρεται υποστήριξη και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου για κάθε υπηρεσία που παρέχεται.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συγκεντρώνει και διαχειρίζεται όχι μόνο πληροφορία και μετα-πληροφορία, αλλά κι έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο δικαιωμάτων - η ροή των οποίων επηρεάζει άμεσα τις ροές αξίας και γνώσης - υπήρξε συνειδητή στρατηγική τοποθέτηση η εξασφάλιση των ακόλουθων όρων:

(Ι) εμπεριστατωμένες νομικές μελέτες σε σχέση με τις ροές δικαιωμάτων

(ΙΙ) ολοκληρωμένη τεκμηρίωση της νομικής πληροφορίας που σχετίζεται με τη γνώση που συγκεντρώνεται, και

(ΙΙΙ) συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για την εύκολη εκκαθάριση και διαχείριση δικαιωμάτων.

1.4 Διαχείριση

Η ορθολογική οργάνωση και η τυποποίηση των διαδικασιώνβελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα τόσο του εργασιακού περιβάλλοντος όσο και των παρεχόμενων σε τρίτους υπηρεσιών.

Παράλληλα, επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής για τον οργανισμό, ο οποίος καλείται να ανταποκριθεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Απαραίτητο, δε, εργαλείο για τη διαχείριση και αξιολόγηση των δράσεών που υλοποιούνται, αποτελεί η οριοθέτηση ετήσιων και μακροπρόθεσμων στόχων. Οι δημοσιοποιημένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας, οι εκθέσεις προόδου και η συστηματική παρακολούθηση των στόχων, εξασφαλίζουν μετρήσιμα απτά αποτελέσματα για το ΕΚΤ, και επιτρέπουν την αξιολόγηση του.

1.5 Οικοσύστημα

Κατανοώντας το ΕΚΤ όχι ως μεμονωμένο οργανισμό, αλλά ως κομβικό σημείο στην περίπλοκη οικολογία της γνώσης, ο ρόλος του ΕΚΤ στην οικολογία αυτή διαμορφώθηκε σταδιακά με τέτοιο τρόπο ώστε:

·        να προσφέρει τις υποδομές συνδιαμορφώνοντας υπηρεσίες με τρίτους φορείς

·        να προσφέρει τις υποδομές και υπηρεσίες σε φορείς και χρήστες

·        να διασυνδέει φορείς και χρήστες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του οικοσυστήματος.

Η δημιουργία ενός πλέγματος εννόμων σχέσεων μεταξύ των συνεργαζομένων με το ΕΚΤ φορέων και του ίδιου του οργανισμού λειτούργησε καταλυτικά στην αποσαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων και τη βιωσιμότητα των συνεργασιών. Το πλέγμα αυτό ενεργοποιεί και ολοκληρώνει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του ΕΚΤ, αλλά και εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των μερών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή δικαιωμάτων, περιεχομένου και αξίας στο οικοσύστημα της γνώσης.

1.6 Πολιτική

Οι οικονομικές και τεχνολογικές παράμετροι της παραγωγής και διαχείρισης της γνώσης και των πληροφοριακών υποδομών οδήγησαν σε ένα όραμα ανοικτής διασυνδεδεμένης γνώσης για τον οργανισμό.

Το όραμα αυτό υπηρετείται από την ανάπτυξη πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και γνώσης για τον οργανισμό, την υποστήριξη ανοικτών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την υιοθέτηση ανοικτών πλατφορμών, καθώς και τη διάδραση με τις αντίστοιχες κοινότητες, ομάδες και οργανισμούς.

Τα κύρια στοιχεία της Ανοικτής Στρατηγικής του ΕΚΤ είναι τα εξής:

·        χρήση ανοικτών προτύπων και τεχνολογιών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και βιωσιμότητας των υποδομών του οργανισμού

·        απόκτηση τεχνογνωσίας σε εφαρμογές ανοικτού λογισμικού, καθιερωμένες στους τομείς δραστηριοποίησης του ΕΚΤ, όπως ενδεικτικά στα αποθετήρια και το epublishing

·        υποστήριξη των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης, περιεχομένου και δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα, διαβουλεύσεις και ομάδες εργασίας

·        συντονισμός της ομάδας εργασίας για τη δημόσια ανοικτή πληροφορία και τις ανοικτές άδειες και προτυποποίηση αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

·        συντονισμός ομάδων εργασίας για τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

·        καθιέρωση ιδρυματικών πολιτικών ανοικτής πρόσβασης, περιεχομένου και δεδομένων για το ίδιο το ΕΚΤ και το ΕΙΕ

·        συστηματική τεκμηρίωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των πόρων στους οποίους παρέχει πρόσβαση το ΕΚΤ, ώστε να είναι δυνατή η ανοικτή διάθεσή τους

·        ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών και οδηγών για το άνοιγμα του περιεχομένου και δεδομένων που το ΕΚΤ διαθέτει ή καθιστά διαθέσιμα μέσω των υποδομών του

·        προτυποποίηση αδειών και όρων για το άνοιγμα δεδομένων και περιεχομένου και αυτόματος έλεγχος και αξιολόγηση των συστημάτων των οργανισμών των οποίων τα μετα-δεδομένα συσσωρεύει το ΕΚΤ

·        εξασφάλιση των τεχνικών προϋποθέσεων για τη δημιουργία και δημοσίευση ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων και μεταδεδομένων

·        συσσώρευση και ανοικτή διάθεση ερευνητικών, επιστημονικών, βιβλιογραφικών και πολιτιστικών δεδομένων

·        πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης (open access e-publishing)

·        διοργάνωση εκδηλώσεων, hackathons, editathons και οργάνωση ομάδων εργασίας για την ανοικτή πρόσβαση, ανοικτά δεδομένα, περιεχόμενο και λογισμικό.

1.7 Αξίες

Απόρροια όλων των παραπάνω είναι η καλλιέργεια μίας κουλτούρας για τον οργανισμό, βασισμένης στις αρχές της διαφάνειας, της ανοικτότητας, της συλλογικότητας, της αξιοπιστίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο διαχρονικά τα μετρήσιμα αποτελέσματα σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία.