·        Πάνω από 2.500 συνεργασίες με βιβλιοθήκες

·        Περισσότερα από 75 πλαίσια συνεργασίας με φορείς πολιτισμού

·        Περισσότεροι από 750 Ευρωπαίοι εταίροι σε έργα

·        Συντονισμός του ελληνικού κόμβου ευρωπαϊκών δικτύων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας:

o   Innovation Relay Centres

o   Enterprise Europe Network

·        Εθνικό Σημείο Επαφής, για το 5ο, 6ο, 7ο  Πρόγραμμα Πλαίσιο και τον Ορίζοντα 2020

·        Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Σπουδών

·        Περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία

·        eNewsletter «Έρευνα & Καινοτομία»

·        Πλήθος εκδηλώσεων και συνεδρίων για το έγκριτο περιεχόμενο

·        Ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δεδομένου ότι το ΕΚΤ αποτελεί ενδιάμεσο φορέα στη διάχυση πληροφορίας και δίνει έμφαση στην τεκμηρίωση, τη διάθεση και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται στον ελληνικό χώρο, η συνεργασία του με άλλους φορείς, σημαντικούς στην αλυσίδα παραγωγής της πληροφορίας και της γνώσης, ήταν και είναι καθοριστικής σημασίας.

Η δημιουργία και η επέκταση της οικολογίας των φορέων γνώσης από τους οποίους αντλεί πληροφορία και περιεχόμενο, με τους οποίους συνεργάζεται και τους οποίους υποστηρίζει στη διάθεση του ψηφιακού τους αποθέματος, διευκολύνεται από διμερή ή πολυμερή πλαίσια, ως βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική και επωφελή συνεργασία. Τα πλαίσια αυτά προσδιορίζουν τους ρόλους των κόμβων της οικολογίας της γνώσης στην Ελλάδα και επιτρέπουν τη δημιουργία πιο άμεσων, λειτουργικών και ευέλικτων σχέσεων μεταξύ τους.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η δημιουργία των δικτύων ήταν πάντοτε ολιστικός: η δημιουργία ενός δικτύου αποτελεί μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος της γνώσης και αυτός είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να υπηρετεί. Για το λόγο αυτό, ένα δίκτυο στον τομέα διαχείρισης της γνώσης στηρίζεται σε μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μελών η οποία να είναι επωφελής και για τα δύο μέρη και σε ένα πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει τις διάφορες πλευρές της συνεργασίας μεταξύ των μερών, χωρίς να γίνεται τόσο λεπτομερές και άκαμπτο που να αποτρέπει την ομαλή εξέλιξη της συνεργασίας.

Ως βασικό εργαλείο, για τη διασφάλιση ενός σταθερού κατά το δυνατόν περιβάλλοντος ανάπτυξης για το σύνολο του δικτύου, που αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό και την έλλειψη συλλογικότητας,  επελέγη αυτό του πλαισίου συνεργασίας το οποίο  παρέχει ακριβώς αυτή την δικαιϊκή ασφάλεια και συναλλακτική ευελιξία.

Οι συνεργασίες υποστηρίζονται από το σύνολο των υποδομών που παρέχει το ΕΚΤ, περιλαμβανομένων και των υποστηρικτικών υποδομών, της εκπαίδευσης, της παροχής οδηγιών και εκπαιδεύσεων. Με το τρόπο αυτό  αξιοποιείται στην πράξη, με μετρήσιμο τρόπο, μία υποδομή εθνικής εμβέλειας που αποδεδειγμένα δημιουργεί οικονομίες κλίμακας.

H ικανοποίηση των αναγκών του τελικού χρήστη υπήρξε ανέκαθεν κεντρική στρατηγική επιλογή. Τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η υλοποίηση των υπηρεσιών του ΕΚΤ έχουν πάντα στο κέντρο τους την εμπειρία του χρήστη. Για το λόγο αυτό, τα δίκτυα που δημιουργεί το ΕΚΤ με άλλους οργανισμούς αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την ποιότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών που τελικά λαμβάνει ο χρήστης. Ειδικά σε σχέση με την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου, ο σχεδιασμός των υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΚΤ είναι τέτοιος που να επιτρέπει στον χρήστη-δημιουργό να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Αυτές οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να δημιουργήσουν νέο έγκριτο περιεχόμενο εμπλουτίζοντας το ελληνικό πολιτιστικό απόθεμα.

6.1 Συνεργασίες

6.1.1 Θεσμικές Συνεργασίες

Το ΕΚΤ επιτελεί εκ του θεσμικού του πλαισίου κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία κοινοπραξιών στο χώρο των φορέων διαχείρισης και τεκμηρίωσης της πληροφορίας, ιδίως βιβλιοθηκών και αρχείων. Τα πιο σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα αυτό είναι η συλλογική διαπραγμάτευση και αγορά επιστημονικών περιοδικών από το ΕΚΤ για λογαριασμό όλων των ερευνητικών ιδρυμάτων στη χώρα, καθώς και η διατήρηση του εθνικού αρχείου για τα περιοδικά αυτών των ιδρυμάτων. Οι δράσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη συλλογή μετρικών στοιχείων αναφορικά με τις συνδρομές περιοδικών και τη χρήση τους, όπου αυτό ήταν εφικτό, επέτρεψαν πιο ορθολογικές, στοχευμένες και τελικά αποδοτικές αγορές συνδρομών που υποστηρίζουν την επιστημονική κοινότητα και ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Ταυτόχρονα, οι δράσεις αυτές έθεσαν τη βάση για μια καλύτερη κατανόηση της ασφαλούς διαφύλαξης και μακροχρόνιας διατήρησης του επιστημονικού αποθέματος και περιοδικών. Τέλος, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών - υποδομών, ιδίως αυτή του ΑΒΕΚΤ, πετύχαμε την οργανωσιακή ωρίμανση των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαχείρισης της γνώσης.

Εξίσου σημαντική, από θεσμικής πλευράς, είναι και η συνεργασία του ΕΚΤ με τους φορείς από τους οποίους αντλεί περιεχόμενο και στοιχεία σε δύο ακόμη μεγάλες του δράσεις:

(α) το δίκτυο των οργανισμών από τους οποίους γίνεται συλλογή των στοιχείων για τους δείκτες ΕΤΑΚ. Η διαδικασία επικοινωνίας, συλλογής των σχετικών στοιχείων, επιβεβαίωσης αυτών και τελικής τους επεξεργασίας δεν περιορίζεται σε μια μονόδρομη συλλογή στοιχείων, αλλά δημιουργεί ένα ζωντανό δίκτυο οργανισμών από τους οποίους συλλέγονται τα στοιχεία

(β) το δίκτυο των γραμματειών ΑΕΙ και ΤΕΙ από τις οποίες συγκεντρώνονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, συμπλήρωση και διατήρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική δράση, καθώς υποστηρίζεται τόσο από διαδικασίες όσο και από συγκεκριμένα συμβατικά κείμενα που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας από την παραγωγή της στον τελικό και περαιτέρω χρήστη.

6.1.2 Πλαίσια Συνεργασίας

Παράλληλα με τις συνεργασίες που βασίζονται στο θεσμικό ρόλο του ΕΚΤ, όπως αυτός περιγράφεται στα καταστατικά του κείμενα, δόθηκειδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και εμπέδωση συνεργασιών βασισμένων σε κοινούς επιχειρησιακούς και στρατηγικούς στόχους και συμπληρωματικές ικανότητες και λειτουργίες. Οι συνεργασίες αυτές δομούνται με διμερή και πολυμερή πλαίσια συνεργασίας, τα οποία - σε συγκεκριμένες κατηγορίες οργανισμών - εξελίσσονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου.

Η προσπάθεια να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός δικτύου οργανισμών γνώσης έχει αποδώσει καρπούς: σήμερα το ΕΚΤ έχει πλαίσια συνεργασίας με ένα πολυπληθή αριθμό ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, με περίπου 2.500 δημόσιες, δημοτικές, σχολικές και νοσοκομειακές βιβλιοθήκες στις οποίες παρέχει υπηρεσίες ΑΒΕΚΤ, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και αντιμετώπισης ερωτήσεων πρώτου επιπέδου.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία με περισσότερους από 70 φορείς πολιτισμού, με τους οποίους, ομοίως, υπογράφηκαν σχετικά πλαίσια, ενώ εντατικοποιούνται οι συνεργασίες μας με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, μεταξύ των οποίων φορείς διεθνούς κύρους, όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Institute of Scientific and Technical Information of China (ISTIC).

6.2 Διεθνείς Δράσεις

Το ΕΚΤ συμμετέχει στα πιο σημαντικά έργα που σχετίζονται με την υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το MEDOANET, το RECODE και το PASTEUR4ΟΑ και είναι ένας από τους σημαντικότερους συνομιλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ανοικτής πρόσβασης και διαμόρφωσης των βασικών σχετικών πολιτικών.

Η θέση μας αυτή επιβεβαιώνεται από τη συμμετοχή μας σε έργα που υλοποιούν το νομικό πλαίσιο των ανοικτών δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και διερευνούν το ρόλο των ανοικτών επιχειρηματικών και δημιουργικών μοντέλων παραγωγής προϊόντων της διάνοιας.

Το ΕΚΤ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το “Legal Aspects of Information Systems” (LAPSI) και το “Creativity: Innovative Models of Production and Access” (CIMPA), στα οποία είναι εταίρος, υπεύθυνος για τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο θέμα της ανοικτής αδειοδότησης. Το ΕΚΤ καινοτομεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στους τομείς της δραστηριοποίησής του.  

6.3 Σύνδεση Έρευνας & Επιχειρηματικότητας

Το οικοσύστημα της γνώσης δεν εξαντλείται στην παραγωγή, τεκμηρίωση και διάθεση της γνώσης από ερευνητικά, ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα, αλλά βρίσκει τη συνέχεια και ολοκλήρωσή του στην υλοποίηση της καινοτομίας μέσα από επιχειρηματικές δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, φέρνουν την καινοτομία στην καθημερινότητα και βοηθούν τη χρηματοδότησή της. Με δεδομένο ότι η γνώση αποκτά ολοένα και κομβικότερο ρόλο στη κοινωνία και την οικονομία, η τεκμηρίωση και διασύνδεση ερευνητικών αποτελεσμάτων, δημοσιεύσεων, προσώπων με την επιχειρηματικότητα δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Το ΕΚΤ δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 περίπου έτη χρόνια στον εντοπισμό και την προώθηση των ελληνικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Χαρακτηριστικές δραστηριότητες είναι η εμπλοκή του, από το 1995, ως συντονιστή του ελληνικού κόμβου των ευρωπαϊκών δικτύων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας -Innovation Relay Centres και Enterprise Europe Network - και η λειτουργία του ως Εθνικού Σημείου Επαφής, για τα  Προγράμματα Πλαίσια 5ο, 6ο, και 7ο και πλέον για τον Ορίζοντα 2020, και κατ’ εξοχήν δίκτυα για την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την υποστήριξη της καινοτομίας

Η λειτουργία του ΕΚΤ ως Εθνικού Σημείου Επαφής για τις θεματικές προτεραιότητας των Προγραμμάτων Πλαίσιο της Ε.Ε., με την παροχή συνεχώς βελτιούμενων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των χρόνων, αλλά και με την ουδετερότητα, τη συνέπεια και την εμπειρία του προσωπικού που εξυπηρετεί την ελληνική ερευνητική κοινότητα έχει αποτελέσματα που είναι ορατά σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής των ΠΠ για την Έρευνα της ΕΕ, το ΕΚΤ αξιοποιεί δίκτυα και τεχνογνωσία, ώστε ελληνικοί οργανισμοί, αφενός, να βελτιώσουν υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς και, αφετέρου, να εισάγουν την έρευνα και την καινοτομία στην ατζέντα για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Παράλληλα, το ΕΚΤ συμμετέχει ως συντονιστής και εταίρος στο Enterprise Europe Network (ΕΕΝ). Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το ΕΕΝ παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους, μεταφέροντας αποτελέσματα έρευνας και γνώση για το σύστημα των φορέων που αποτελούν το R&D περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποτελεί ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης (one stop shop) των επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να αναβαθμίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, επιχειρηματικές συμφωνίες και ερευνητικά προγράμματα από όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, συγκροτείται από 16 βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ακολουθώντας πάντα την προσέγγιση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, σκόπιμη θεωρήθηκε η αξιοποίηση τηςήδη ανεπτυγμένης τεχνογνωσίας και των υποδομών του ΕΚΤ για τη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

Αντίστοιχα με τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΕΝ, το ΕΚΤ ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή για το έργο Εuro-RISnet και Εuro-RISnet + καθοδηγώντας ομάδα από 36 χώρες μεταξύ των οποίων και χώρες της Ασίας και Αφρικής. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το Δίκτυο σε ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Ερευνητικές Υποδομές” του 7ου ΠΠ. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΚΤ συμβάλλει στην ανάδειξη των ερευνητικών υποδομών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, μέσα από συνεκτικές και συμπληρωματικές δράσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής.

 

6.4 Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Σπουδών

Με αιχμή το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (EIE) και τις σύγχρονες υποδομές ηλεκτρονικού περιεχομένου του ΕΚΤ, προωθείται  η λειτουργία  του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών Σπουδών.

To Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Σπουδών θα λειτουργεί ως κέντρο αριστείας διεθνούς εμβέλειας και προηγμένης τεχνολογίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να γίνει πόλος έλξης καταξιωμένων Ελληνιστών από διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται στη μακροχρόνια, και με εξαιρετικά αποτελέσματα έως σήμερα, συνεργασία του ΕΚΤ με τα ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του ΕΙΕ, που συνδυάζουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ειδικές βιβλιοθήκες πρωτογενών πηγών και ταυτόχρονα μοναδική θέση στο κέντρο της Αθήνας, κοντά σε μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχαιολογικών Σχολών.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει τη διεύρυνση της συνεργασίας με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και με φορείς που διαθέτουν πλούτο τεκμηρίων ιστορίας και πολιτισμού. Διαμορφώνονται έτσι οι συνθήκες για την ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ ελληνικών και διεθνών φορέων έρευνας, με τη δημιουργία ερευνητικών δικτύων. Την πρωτοβουλία στηρίζουν ήδη σημαντικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το Center for Hellenic Studies του πανεπιστημίου Harvard και το Oxford Centre for Byzantine Research του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ακόμη συνεργασίες με το King’s College London και την Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales.

Το ΕΚΤ θα συμβάλλει παρέχοντας τεχνογνωσία και υποδομές, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν οι υποδομές του για: οργάνωση και διάθεση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιεχομένου (εκδόσεις, αποθετήρια, βάσεις δεδομένων) και υποστήριξη της ερευνητικής συνεργασίας μέσω διαδικτύου για την ενίσχυση της δικτυακής έρευνας και την ευρύτερη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στόχος είναι να προσφερθούν στις ερευνητικές κοινότητες με αντικείμενο τις ελληνικές σπουδές τα απαραίτητα σύγχρονα εργαλεία προκειμένου να συνεργάζονται και να επικοινωνούν διαδικτυακά (ενοποιημένο περιβάλλον πρόσβασης σε πηγές περιεχομένου, περιβάλλον αποθήκευσης και διαχείρισης ψηφιακών τεκμηρίων, περιβάλλον για λειτουργία εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων, ηλεκτρονικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές ομάδες συζήτησης, μετάδοση εκδηλώσεων στο διαδίκτυο, κ.ά.).

6.5 Επικοινωνία

Η διάχυση της τεχνογνωσίας που παράγει το ΕΚΤ αποτελεί βασική συνιστώσα για την υλοποίηση του ρόλου του στο οικοσύστημα της γνώσης. Για το λόγο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη βάση σε δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας που ευαισθητοποιούν το κοινό και παράλληλα επιτρέπουν τη γενικότερη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΚΤ και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του κοινού στις δράσεις του ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, στο ΕΚΤ αναπτύσσουμε, διατηρούμε και ενημερώνουμε περισσότερους από 30 επιμέρους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε πλούσιο επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο και συμβάλλουν τόσο στην πληροφόρηση και υποστήριξη της ακαδημαϊκής/ ερευνητικής/ επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού.

Μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης, οι χρήστες μεταφέρονται στο επίκεντρο των σύγχρονων εξελίξεων σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο και τις εφαρμογές, την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τις δυνατότητες ανοικτής πρόσβασης σε δεδομένα, τόσο για τον ελληνικό όσο και για το διεθνή χώρο. Σε μια μεγάλη ποικιλία εγγράφων, παρουσιάσεων και μελετών για τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στα παραπάνω ζητήματα, σειρά σχετικών εκδόσεων, καθώς και σε υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο ποικίλων έργων μπορεί κανείς να ανατρέξει μέσα από διαδικτυακούς τόπους του ΕΚΤ.

Η απλότητα στο σχεδιασμό των διαδικτυακών τόπων, η λειτουργικότητα και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών εξειδικευμένης αναζήτησης αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος που ενημερώνεται, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με εγκυρότητα και συνέπεια, προσφέροντας μια πολύτιμη εμπειρία πλοήγησης.

 

Κοινωνική Δικτύωση

Με σαφή προσανατολισμό στο περιεχόμενο που παράγεται από τους ίδιους τους χρήστες του, το ΕΚΤ ενισχύει την παρουσία του στις σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και σχεδιάζει για τους επισκέπτες του εναλλακτικούς τρόπους ενημέρωσης και ενεργής συμμετοχής στο περιεχόμενο και τις δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

                   

Έντυπες και Ηλεκτρονικές εκδόσεις ΕΚΤ

Το ΕΚΤ συμβάλλει ενεργά στην πληροφόρηση για την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία, μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών επιστημονικών και ενημερωτικών του εκδόσεων, οι οποίες απολαμβάνουν ευρεία απήχηση.

Η αδιάλειπτη έκδοση του διμηνιαίου περιοδικού «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία» για περισσότερα από 16 χρόνια και η έκδοση του 15ήμερου ηλεκτρονικού newsletter «Έρευνα και Καινοτομία» την τελευταία δεκαετία καταδεικνύουν τη συνέπεια του ΕΚΤ στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Επιπλέον, το ΕΚΤ συνεργάζεται με έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης για την προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων.

 

 

 

Δράσεις προβολής και διάχυσης της επιστήμης στην κοινωνία

Εκτός από ψηφιακός κόμβος για το έγκριτο ηλεκτρονικό περιεχόμενο, χάρη σε μια σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις και διεθνή συνέδρια, το ΕΚΤ έχει καταστεί και εμπεδωθεί στη συνείδηση της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας ως ένας ανοικτός φυσικός χώρος διαμοιρασμού γνώσης και συνάντησης ανθρώπων και κοινοτήτων της επιστήμης, της έρευνας και του πολιτισμού.

Τα τελευταία 16 χρόνια έχουμε διοργανώσει περί τις 150 εκδηλώσεις και συνέδρια με θέμα το έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο και την ανοικτή πρόσβαση και τεκμηρίωση σε αυτό, την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών, τη σύνδεση της καινοτομίας και έρευνας με την επιχειρηματικότητα, και τα μετρικά στοιχεία στους χώρους αυτούς.

 

Χρήστες - δημιουργοί και ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Βασική στόχευσή μας είναι η επανάχρηση του ανοικτού διασυνδεδεμένου περιεχομένου και δεδομένων από ένα πολύ μεγάλο φάσμα χρηστών. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη δημιουργία παράγωγου περιεχομένου υψηλής αξίας και τη διασύνδεση από τον ίδιο τον χρήστη των πηγών που καθιστούμε προσβάσιμες.

Τα οφέλη που προκύπτουν, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Για παράδειγμα, στο χώρο της εκπαίδευσης μέσα από τις υπηρεσίες αποθετηρίων, που διαθέτουμε, δίδεται η δυνατότητα στο δάσκαλο να συνδυάσει περιεχόμενο από διαφορετικές πηγές και στη συνέχεια, εντάσσοντάς το στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να δημιουργήσει νέο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές του.

Οι υπηρεσίες αυτές, αξιοποιούνται, ομοίως, από διεθνείς πλατφόρμες με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως η Wikipedia, διευρύνοντας την πρόσβαση στο διατιθέμενο περιεχόμενο μέσα από νέα κανάλια επικοινωνίας και, ταυτόχρονα, τεκμηριώνοντας περαιτέρω τους πόρους αυτούς.

Επιπλέον, με την πραγματοποίηση δράσεων συσσώρευσης πολιτιστικού περιεχομένου που ξεκίνησε με το οpenarchives.gr και συνεχίζεται με τη συσσώρευση και ασφαλή διαφύλαξη πολιτιστικού περιεχομένου που παράγεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και ενιαίας αναζήτησης σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια πολιτιστικά τεκμήρια.

Ακόμη πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι τα μεταδεδομένα για τα τεκμήρια αυτά θα είναι διαθέσιμα σε τρίτους μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεπαφών. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη υπηρεσιών τρίτων πάνω στο πολιτιστικό περιεχόμενο και η δημιουργία ενός ζωντανού και διαρκώς επεκτεινόμενου οικοσυστήματος για το Ελληνικό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο.