Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Είμαι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες. Στη μέχρι σήμερα επαγγελματική μου πορεία έχω εργαστεί συστηματικά σε φορείς δημοσίου συμφέροντος με επιχειρησιακό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν υποστηρικτικά στην εφαρμογή πολιτικών για την ερευνητική δραστηριότητα, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, την ενίσχυση της καινοτομίας στον επιχειρησιακό και παραγωγικό τομέα, τη διεθνή δικτύωση για την προβολή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων, καθώς και την οργάνωση και απεικόνιση στοιχείων για τη συγκριτική τοποθέτηση του ελληνικού R&D σε ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Διαθέτοντας 20ετή και πλέον εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, από το 2013 είμαι Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση και με κύριο γνώμονα τη διάχυση της γνώσης, χρησιμοποιώ την εμπειρία και τη γνώση μου με στόχο να προσελκύω και να συνεργάζομαι με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την στρατηγική ανάπτυξη ερευνητικών ψηφιακών υποδομών και τη δημιουργία αξιακών αλυσίδων ως προς την αξιοποίηση επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και δεδομένων. 

Διετέλεσα προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικής & Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από το 1997, έχοντας την ευθύνη για τον στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού και τον συντονισμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφοριακής υποδομής για τη διαχείριση μεγάλου όγκου ψηφιακού περιεχομένου και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μεγάλο βαθμό και εύρος χρηστών, συνολικού προϋπολογισμού 50 περίπου εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο των έργων αυτών, συνεργαστήκαμε με ένα ευρύτατο δίκτυο φορέων, γεγονός το οποίο επέτρεψε την σε βάθος γνώση του περιβάλλοντος Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, διατηρώντας μακροχρόνιες συνεργασίες με σημαντικούς ερευνητικούς αλλά και πολιτιστικούς φορείς εντός συνόρων, προτεραιότητά μου αποτέλεσε η συνεπής συμβολή στη διαμόρφωση μιας οικολογίας για την ενίσχυση της παραγωγής επιστημονικού περιεχομένου. Παράλληλα, είμαι υπεύθυνη του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας», το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης και απευθύνεται στο σύνολο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.

Από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας μου, παρακολούθησα συστηματικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς δραστηριοποίησής μου, συμμετέχοντας συχνά στις εργασίες διεθνών οργανισμών για τη διαμόρφωσή τους. Οι πρωτοβουλίες που έχω αναλάβει στο χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης και των ψηφιακών βιβλιοθηκών αξιοποιούν τις πλέον σύγχρονες υποδομές διαχείρισης, διάθεσης και διατήρησης περιεχομένου, οι οποίες χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την κάλυψη των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και ως κεφάλαιο για την ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνικής ευμάρειας. Επιπρόσθετα, συμμετέχω σε ελληνικά και διεθνή fora με γνωστικό αντικείμενο τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας, την Ανοικτή Πρόσβαση, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τη διαχείριση της γνώσης.

Το διάστημα 1995-1997 συμμετείχα ως εθνικός εμπειρογνώμων στο πρόγραμμα INNOVATION, με στόχο τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επέκταση της αξιοποίησης της τεχνολογίας από τις μικρομεσαίες - κυρίως - επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων για την καινοτομία στο R&D, ενώ από το 1997 έως το 2004 διατέλεσα υπεύθυνη του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, με κύριο σκοπό την υποστήριξη δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας σε ελληνικούς φορείς, αξιοποιώντας ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο τεχνογνωσίας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας στον επιχειρησιακό και παραγωγικό τομέα, μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, αποτελεί τομέα  στον οποίο συνεισέφερα από διαφορετικές θέσεις τα τελευταία 20 περίπου έτη. Η επιτυχία των παρεμβάσεων αυτών επιβεβαιώθηκε έμπρακτα, καθώς κατά το ίδιο διάστημα, οι ελληνικές ΜμΕπιχειρήσεις εμπέδωσαν την ανάγκη ενσωμάτωσης  εργαλείων ελέγχου τεχνολογιών, επενδύοντας στην ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν οι υπηρεσίες πληροφόρησης προστιθέμενης αξίας που διατέθηκαν στο σύνολο του κοινού – στόχου του δικτύου, επιτρέποντας, παράλληλα, συμπράξεις σε πολλαπλά επίπεδα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Μετουσιώνοντας την εμπειρία μου στον τομέα της διαμόρφωσης και αξιολόγησης αξόνων πολιτικής στην έρευνα και τεχνολογία σε πράξη, είχα τη δυνατότητα να διακρίνω τη θεσμική συνάφεια και επιχειρησιακή ωριμότητα του ΕΚΤ να αναλάβει την ευθύνη για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στη χώρα μας. Η συμβολή μου στην ανάληψη της δράσης αυτής, που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχειρησιακή και επιστημονική τεχνογνωσία του οργανισμού, υπήρξε καθοριστική, ενισχύοντας ουσιωδώς τον ρόλο του ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια.

Η μακροχρόνια δραστηριοποίησή μου σε έναν τομέα έντασης γνώσης, στον οποίο η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων και η ομαδική εργασία υψηλών απαιτήσεων αποτελούν αναγκαίες συνθήκες επιτυχούς εξέλιξης, μου έχει εμφυσήσει έντονα την αξία της εμπιστοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό και της πίστης στη δύναμη των στέρεων ανθρώπινων σχέσεων. Ακλόνητη πεποίθησή μου είναι πως η βιώσιμη ανάπτυξη ενός οργανισμού, δικτύου ή τομέα, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μόνο εφόσον η αξιοποίηση των πλέον προηγμένων τεχνολογικών υποδομών, συνυπάρχει αρμονικά με την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.