Διεθνές Συνέδριο “Achieving Impact”

Στο Διεθνές Συνέδριο “Achieving Impact” για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με μεγάλο ενδιαφέρον για τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ειδικά σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Ορίζοντα 2020.