Βιογραφικό

H Εύη Σαχίνη διευθύνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) από τον Ιούνιο του 2013, μετά από διαδικασία εκλογής.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, το ΕΚΤ απέκτησε στρατηγική και αναπτυξιακή δυναμική συνηγορώντας υπέρ της ανοικτής επιστήμης και των ανοικτών δεδομένων, εντάχθηκε θεσμικά ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, ενίσχυσε τις δράσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τη σύνδεση του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα, διεύρυνε την ενεργή συμμετοχή του ΕΚΤ στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων παραγωγής περιεχομένου και ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία και την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας.

Στόχος της για τη νέα περίοδο, που συμπίπτει με την αυτονόμηση του οργανισμού και την υπαγωγή του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι να συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας των δεδομένων του δημοσίου και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Συνολικά, διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε φορείς δημοσίου συμφέροντος. Δραστηριοποιήθηκε ως εθνική εκπρόσωπος στην ΕΕ για θέματα έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης, καθώς και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και Αρχείων.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2013-2019) και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Σήμερα, ως Διευθύντρια του ΕΚΤ, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.

Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες.

Από τον Ιούλιο του 2013, κατέχει τη θέση της Διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Το διάστημα 1997 - 2013 κατείχε τη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας και της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ΕΚΤ.

Το διάστημα 1991-1997 ήταν Τεχνική Διευθύντρια της Εταιρείας Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ένδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.).

Κατά τη διάρκεια της συνολικής θητείας της στο ΕΚΤ, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία δομών και υπηρεσιών για την τεκμηρίωση, συσσώρευση και ψηφιακή διάθεση της επιστημονικής γνώσης και του πολιτιστικού περιεχομένου που παράγεται στην Ελλάδα.

Συνέβαλε στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας μέσω δράσεων και υπηρεσιών e-publishing, στην ανάπτυξη ψηφιακών ευρετηρίων για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στην εγκαθίδρυση συνολικού περιβάλλοντος συστηματικής συλλογής και μέτρησης των δεικτών του Ελληνικού Συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και στη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, μέσω της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Είναι επιστημονικά υπεύθυνη στα αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα έργα που υλοποιεί ο οργανισμός, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, συντονισμό της υλοποίησης και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων τους στην εθνική υποδομή που αναπτύσσει και λειτουργεί το ΕΚΤ.

Από τη θέση της επιστημονικά υπεύθυνης, διεκπεραίωσε με επιτυχία περισσότερα από 150 αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 100 εκ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτών των έργων, δημιουργήθηκαν 80 νέες θέσεις εργασίας επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης. Οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν στο ΕΚΤ και συγκροτούν ομάδες εργασίας με τεχνογνωσία σε τεχνολογικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, η υλοποίηση των έργων έδωσε την ευκαιρία απασχόλησης σε εκατοντάδες επιστήμονες οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην πράξη σε εξαιρετικά προηγμένο τεχνολογικά και επιχειρησιακά περιβάλλον, αποκτώντας εφόδια για μια καλή σταδιοδρομία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιδίωξε, με πολύ θετικά αποτελέσματα, την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με έγκριτους εθνικούς και διεθνείς φορείς που εντάσσονται στο περιβάλλον λειτουργίας του ΕΚΤ και διαμορφώνουν το οικοσύστημα παραγωγής και διάχυσης γνώσης.

Υπήρξε επανειλημμένα εθνικός εκπρόσωπος και εμπειρογνώμων σε θεματικές περιοχές και προγράμματα των Προγραμμάτων Πλαισίων της Ε.Ε. Εκπροσώπησε τη χώρα στη διακυβερνητική συνάντηση που διοργάνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην Daejeon της Νοτίου Κορέας, με θέμα “Creating our Common Future through Science, Technology and Innovation”.

Συμμετείχε στην υπουργική διάσκεψη που διοργάνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) “Strengthening SMEs and entrepreneurship for productivity and inclusive growth”, στο Μεξικό.

Συμμετείχε ως συντονίστρια για την ενότητα “Ψηφιακό Σχολείο”, στον εθνικό διάλογο για την παιδεία. Συμμετέχει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια για τα θέματα που ασχολείται το ΕΚΤ. Εκ της θέσης της εκπροσωπεί το ΕΚΤ στις δημόσιες υποχρεώσεις του.

Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες (Σχολή Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ) εργάστηκε σε φορείς δημοσίου συμφέροντος με έντονο επιχειρησιακό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Εξειδικεύτηκε και διακρίθηκε στον χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης, των μετρικών και δεικτών αποτίμησης της ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, των ψηφιακών βιβλιοθηκών και των μεγάλων υποδομών.

Από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας της, παρακολούθησε συστηματικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς δραστηριοποίησής της, συμμετέχοντας στις εργασίες διεθνών οργανισμών που είχαν την ευθύνη για τη διαμόρφωσή τους.

Επιπρόσθετα, συμμετείχε σε ελληνικά και διεθνή fora με αντικείμενο τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας, την Ανοικτή Πρόσβαση, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, τις ψηφιακές υποδομές και τη διαχείριση της γνώσης, την αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων για υποστήριξη της άσκησης πολιτικών κ.ά.

Από τις θέσεις ευθύνης που κατείχε, ανέλαβε πρωτοβουλίες αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικά και επιχειρησιακά δομές συσσώρευσης, τεκμηρίωσης, διάθεσης και διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου. Οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την κάλυψη των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και ως κεφάλαιο για την ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας.

Οι διοικητικές της ικανότητες αναπτύχθηκαν στο πεδίο του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρησιακής στόχευσης, με έμφαση στην προσέλκυση στελεχιακού δυναμικού και στην καθιέρωση αποδοτικών εργασιακών σχέσεων, στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας με όρους στοχοθεσίας, στην αναγνώριση ευκαιριών και τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για ανάπτυξη.

Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση στη στρατηγική στόχευση και με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, αξιοποιεί την εμπειρία και τη γνώση της για την επίτευξη των στόχων του φορέα που διευθύνει, επενδύοντας στην προσέλκυση στελεχών υψηλού επιπέδου και στις συνέργειες με άλλους φορείς.

Μετουσιώνοντας την εμπειρία της στον τομέα της διαμόρφωσης και αξιολόγησης αξόνων πολιτικής στην έρευνα και τεχνολογία σε πράξη, είχε τη δυνατότητα να διακρίνει τη θεσμική συνάφεια και επιχειρησιακή ωριμότητα του ΕΚΤ να αναλάβει την ευθύνη για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στη χώρα μας.

Η συμβολή της στην ανάληψη της δράσης αυτής, που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχειρησιακή και επιστημονική τεχνογνωσία του οργανισμού, υπήρξε καθοριστική, ενισχύοντας ουσιωδώς τον ρόλο του ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια.

Η μακροχρόνια δραστηριοποίησή της σε έναν τομέα έντασης γνώσης, στον οποίο η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων και η ομαδική εργασία υψηλών απαιτήσεων αποτελούν αναγκαίες συνθήκες επιτυχούς εξέλιξης, της έχουν εμφυσήσει έντονα την αξία της εμπιστοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό και της πίστης στη δύναμη των στέρεων ανθρώπινων σχέσεων.

Ακλόνητη πεποίθησή της είναι πως η βιώσιμη ανάπτυξη ενός οργανισμού, δικτύου ή τομέα, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μόνο εφόσον η αξιοποίηση των πλέον προηγμένων τεχνολογικών υποδομών, συνυπάρχει αρμονικά με την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Επιστημονικές Εκδόσεις ΕΚΤ

 • Σαχίνη, Ε. Μάλλιου, Ν. Χρυσομαλλίδης, Χ. Σιγανός, Γ. Σιουμάλας - Χριστοδούλου, Κ. Καραμπέκιος, Ν. EKT (2020) COVID-19 και νέοι Έλληνες ερευνητές. Η επίδραση της πανδημίας στην ερευνητική τους δραστηριότητα. Συγγραφείς: (https://metrics.ekt.gr/publications/402)
 • Σαχίνη, Ε. Καραμπέκιος, Ν. Χαρέμης, Α. Μάλλιου, Ν. EKT (2019), Οι φορολογικές απαλλαγές για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα με βάση τους Ν. 2238/1994 και N. 4172/2013 (2010-2016). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. (https://metrics.ekt.gr/publications/388)
 • Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Καραμπέκιος Ν. (2018), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (https://metrics.ekt.gr/publications/144)
 • Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Καραμπέκιος Ν. ΕΚΤ (2018), Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2016. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. (https://metrics.ekt.gr/publications/128)
 • Sachini, E. Malliou, N. Karampekios, Ν. ΕΚΤ (2018), Business demography in the high-technology sector in Greece. Analysis of births and deaths over the period 2011 to 2016, Athens: National Documentation Centre (https://metrics.ekt.gr/en/publications/129)
 • Sachini, E. Malliou, N. Karampekios, Ν. Ieromnimon, T. Chrisomallidis, Ch. ΕΚΤ (2016), Business demography in the high-technology sector in Greece. Analysis of births and deaths over the period 2011 to 2015, Athens: National Documentation Centre (https://metrics.ekt.gr/en/publications/100)
 • Σαχίνη, Ε. Μάλλιου, Ν. Καραμπέκιος, Ν. Ιερομνήμων, Τ. Χρυσομαλλίδης, Χ.  ΕΚΤ (2016), Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα - Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2015 Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. (https://metrics.ekt.gr/publications/99)
 • Σαχίνη, Ε. Χρυσομαλλίδης, Χ. Καραμπέκιος, Ν. Μάλλιου, Ν. (2016) Έρευνα, Εκπαίδευση, Καινοτομία. Διαστάσεις του Τριγώνου της Γνώσης στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://metrics.ekt.gr/el/node/336)
 • Σαχίνη, Ε. Μάλλιου, Ν. Χρυσομαλλίδης, Χ. Καραμπέκιος, Ν. (2016) Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2014: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://metrics.ekt.gr/el/node/335)
 • Sachini, E. Malliou, N. Karampekios, N. Karaiskos, D. (2015) Greek Scientific Publications 1998-2012: A Bibliometric Analysis of Greek Publications in International Scientific Journals - Web of Science, National Documentation Centre (http://metrics.ekt.gr/en/node/320)
 • Σαχίνη, Ε. Μάλλιου, Ν. Καραμπέκιος, Ν. Καραΐσκος, Δ. (2015) Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Scopus, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (https://metrics.ekt.gr/publications/103)
 • Sachini E., Malliou N., Karampekios N. Karaiskos D, (2015), Greek Scientific Publications 1998-2012: A Bibliometric Analysis of Greek Publications in International Scientific Journals – Scopus, National Documentation Centre (https://metrics.ekt.gr/en/publications/103)